గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధు సూదనమ్
6:30:00 AM

గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధు సూదనమ్ మత్స్యం కూర్మం వరాహం చ వామనం జనార్దనమ్ గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధు సూదనమ్ పద్మనాభం సహస్...