ఎంపి 3 అంటే ఏమిటి?
12:02:00 PM

సుమారు ఇరవియా సంత్సరాల కిర్తము వరకు సంగీతాన్నీ టేపు రికార్డుల్లో అయస్కాంత లక్షణాల ఆధారంగానో , గ్రామఫోన్ రికార్డుల్లో గరుకుదనం ఆధారం గ...
కంచు పాత్రలో నీరు శ్రేష్టము ఎందుకు?
11:59:00 AM

త్రాగే నీటిని కంచు పాత్రలో ఉంచి తాగటం మేలని భారతీయ సంప్రదాయం .. ఎంతో మంచిది . ఎందరో మైక్రో బయోలజిస్త్లు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి అన్నిటా ...