యక్ష ప్రశ్నలు

  మహా భారతం లోని అరణ్య పర్వంలో పాండవులు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజును పరీక్షించటానికి యమధర్మరాజు యక్షుని రూపంలో అడిగిన ప్రశ్నలే యక్ష ప్రశ్న...
Read More

రేపు తొలి ఏకాదశి , శయన ఏకాదశి

 *తొలి ఏకాదశి అంటే ఏమిటి , ఎందుకు చేసుకుంటారు , దీని విశిష్టత ఏంటి ?* హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉన్న తొలి ఏకాదశి పండుగలకు ఆది.  తె...
Read More

తిధులలో ఏ తిది మంచిది ఏది కాదు

   పాడ్యమి :  ఉదయం నుండి పనులకు మంచిది కాదు, తిది అర్ధ భాగం తరువాత మంచిది విదియ :  ఏ పని తల పెట్టిన శుభకరము తదియ :  పనులలో విజయం, ఆనందం కలిగ...
Read More